प्रत्येक सत्र एका आठवड्यासाठी

ऊद्योजक मानसिकता विकास सत्र १

ऊद्योजक मानसिकता विकास सत्र २

ऊद्योजक मानसिकता विकास सत्र ३